Just Drunk silver locket
Just Drunk silver locket

Just Drunk silver locket

Regular price $29.00 Sale

Just Drunk silver locket - 24" stainless steel satellite chain, plain locket rim