Handcuffs silver locket
Handcuffs silver locket

Handcuffs silver locket

Regular price $29.00 Sale

Handcuffs silver locket - 24" stainless steel satellite chain, plain locket rim