Briefcase silver locket
Briefcase silver locket

Briefcase silver locket

Regular price $29.00 Sale

Briefcase, silver locket - 24" stainless steel satellite chain, plain rim